Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Ἀναίρεση τῶν διαστροφικών ὡς πρός τό Ἑορτολόγιο τῆς Έκκλησίας σοφισμάτων τοῦ π. Τρικαμηνᾶ

     Γράφει ἀπερισκέπτως καί διαστρέφοντας τούς λόγους τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Νικοδήμου ὁ ἀκολουθῶν τήν αἵρεσιν τοῦ ἀναθεματισθέντος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Νέου Καλενδαρίου π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς:

"Γιά σᾶς, λοιπόν, σχίσμα ἔκανε αὐτός πού ἄλλαξε τό ἡμερολόγιο καί τήν 10η Μαρτίου τήν ὀνόμασε 23η Μαρτίου. Ὁ ἅγ. Νικόδημος ὅμως ἀναφέρει ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἁμάρτημα, ἀλλά τό νά χωρισθῆ κάποιος χάριν τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία καί τήν Σύνοδο. Αὐτό μάλιστα ἀναφέρει χαρακτηριστικά «εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον καί κατηγορίας ἄξιον καί πολλήν ἔχει τήν κόλασιν καί τιμωρίαν».

Τό σχίσμα λοιπόν κατά τόν ἅγ. Νικόδημο, τόν Μ. Βασίλειο καί ὅλους τούς ἄλλους Ἁγίους ἔχει τήν ἔννοια τοῦ χωρισμοῦ ἀπό τήν Σύνοδο γιά θέματα ἰάσιμα, στά ὁποῖα ὁ ἅγ. Νικόδημος συγκαταλέγει καί τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου. Στήν πρώτη ὑποσημείωσι μάλιστα τοῦ Α΄ Κανόνος τοῦ Μ. Βασιλείου δίδει ἕνα πλέον ἁπλό καί πασίδηλο ὁρισμό, τόν ὁποῖο δύνανται νά κατανοήσουν καί τά νήπια. Ἀναφέρει λοιπόν τά ἑξῆς: «Τό σχίσμα κακῶς διαμένον, γίνεται αἵρεσις, ἤ καταφέρεται εἰς αἵρεσιν, εἰ καί τούς Σχισματικούς κυρίως, οὐχ ἡ διάφορος πίστις ποιεῖ, ἀλλ’ ἡ διαρρηχθεῖσα τῆς κοινωνίας συντροφία».

Πρέπει λοιπόν νά μᾶς ἀναφέρετε ποιός διέρρηξε τήν «συντροφία» τῆς κοινωνίας γιά κάτι πού ὁ ἅγ. Νικόδημος δέν θεωρεῖ ἁμάρτημα, ἀναφέροντας μάλιστα ὡς παράδειγμα ὄχι τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου μόνο, ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ Πασχαλίου.

Λέγει χαρακτηριστικά ἑρμηνεύοντας τόν ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο: «...τό νά νηστεύσῃ τινάς καί τό νά κάμῃ Πάσχα εἰς τοῦτον τόν καιρόν ἤ εἰς ἐκεῖνον, μετά τήν εἰκοστήν πρώτην τοῦ Μαρτίου, θετέον, ὡς κάμνομεν ἡμεῖς οἱ Γραικοί, ἤ μετά τήν ἑνδεκάτην Μαρτίου, ὡς κάμνουσιν οἱ Λατῖνοι, τοῦτο δέν εἶναι ἔγκλημα».

Γιά τούς Παλαιοημερολογίτες ὅμως σχίσμα δέν ἀποτελεῖ «ἡ διαρρηχθεῖσα τῆς κοινωνίας συντροφία», οὔτε ὁ χωρισμός ἀπό τήν Σύνοδο καί τίς ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες, ἀλλά ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τήν 10η Μαρτίου στήν 23η Μαρτίου. Τό κακό ὅμως δέν ἔφθασε μέχρις ἐδῶ, ἀλλά διέρρηξαν καί τήν μεταξύ των «συντροφία», δηλαδή τήν μεταξύ των ἐκκλησιαστική κοινωνία, δημιουργώντας πολλές παρατάξεις. Τό χειρότερο ἀκόμη εἶναι ὅτι θεωροῦν ὡς αἰτίους αὐτῶν τῶν σχισμάτων τούς Νεοημερολογίτας Οἰκουμενιστές, λέγοντας ὡς δικαιολογία ὅτι, ἄν δέν ἐγίνετο ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, δέν θά ἐδημιουργοῦντο αὐτά τά σχίσματα. Αὐτό χαρακτηριστικά μοῦ τό ἀνέφερε γραπτῶς προσφάτως ἕνας ἁγιορείτης μοναχός, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στούς Ζηλωτές."

Τί προστάσσει ὅμως ἡ Σύνοδος τς ντιοχείας, μ τὸν 1ο Κανόνα της γιά τό αώνιο Πασχάλιο τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἡ Σύνοδος τῆς Ἀντιοχείας καθαιρεῖ ἐκείνους πού θά τολμήσουν νά εἰσαγάγουν νέο πασχάλιο! Γράφω στό παρόν ἄρθρο κτενέστερα γι τν διαστροφ πού κάνει ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνς στ κείμενο το γίου Νικοδήμου στν Ζ΄ ποστολικό Κανόνα, στν ποσημείωση 1, πομονώνοντας φράσεις κα παραθεωρῶντας τ συνολικ κείμενο, ἀλλά καί τό ξεκάθαρο νόημα καί πνεῦμα τοῦ κειμένου τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Νικοδήμου, πο εναι καταπέλτης ναντίον του! Στν συμφωνία του, στόν Ζ΄ Ἀποστολικό Κανόνα, στόν ὁποῖο ἀναφέρεται καί ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς, γράφει γιος Νικόδημος στό Ἱερό Πηδάλιο1 ποστομωτικ γι τος διαστροφες τν λόγων του: "Καθαιρε δ τος ερωμένους, Α΄ ν ντιοχείᾳ τούς μ φυλάττοντας τν περ το Πάσχα ρον τς Α΄ Συνόδου, λλ μετ ουδαίων τοτο πιτελοντας. δ ξ΄ κα πα΄ κα ρζ΄ τς ν Καρθαγένῃ διορίζουν περ τς μέρας το Πάσχα, πότε ν ερίσκεται κα πο ν γράφεται, κα ες τος λλους ν διαλαλται." Δέν εἶναι, λοιπόν, ἔγκλημα "τό νά νηστεύσῃ τινάς καί τό νά κάμῃ Πάσχα εἰς τοῦτον τόν καιρόν ἤ εἰς ἐκεῖνον", ὅπως διαστρεβλωτικά γράφει ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς, τήν στιγμή πού ὁ Α΄ Ἱερός Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου "καθαιρε τος ερωμένους, Α΄ ν ντιοχείᾳ τούς μ φυλάττοντας τν περ το Πάσχα ρον τς Α΄ Συνόδου"; ὅπως γράφει ὁ Μέγας Ἅγιος στήν συμφωνία του στόν Ζ΄ Ἀποστολικόν Κανόνα; Ο Λατῖνοι, μ φυλάσσοντες τούς ρους τς Α΄ Οκουμενικς Συνόδου, συνεορτάζουν καὶ ἐν τοῖς πράγμασι μετ τῶν ουδαίων, ὅταν συμπίπτει τό ψευδοπάσχα τους μέ τό Ἰουδαϊκό! ς ουδαοι σήμερα ννοονται, σύμφωνα μ λους τούς ρμηνευτές, λοι ο αρετικο κα ο Λατῖνοι!

   1. Γενικὰ, πρέπει ν σημειωθεῖ, γι τν ρθ ρμηνεία τῶν θεολογικῶν προβλημάτων, τι, ταν λοι ο Πατέρες συμφωνον στ ντίθετο, γνώμη νς Πατρς, πού μπορε ν εναι διαφορετική, δν ποτελε τν γνώμη τς κκλησίας. Τ consensus Patrum, συμφωνία δηλ. τν γίων Πατέρων, εναι ποψη τς ρθόδοξης κκλησίας. 2. γιος Νικόδημος, στόσο, καί στό ξεκάθαρο πιό πάνω κείμενο τῆς συμφωνίας του στόν Ζ΄ Ἀποστολικό, ἀλλά καί στό ἀναφερόμενο ἀπό τόν τόν π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶ, ἄλλα ἐντελῶς γράφει καί ἐννοεῖ ἀπό αὐτά πού ἐπικαλεῖται διαστρεβλωτικά ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς, γιά νά στηρίξει τίς ἐσφαλμένες ἀπόψεις του: τι, ν Σύνοδος, δηλ. κκλησία σύμπασα, ποφασίσει, (ναφέροντας ρητά τν Α΄ Οκουμενικ Σύνοδο, πού ρισε κα τ Πάσχα!), κα μερικο πιμένουν ν ορτάζουν διαφορετικ κα σ λλους χρόνους, ατο εναι πού κάνουν τ σχῖσμα διαρρηγνύοντας τήν συντροφίαν, τήν κοινωνία δηλ. τῆς ἀγάπης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. ρα ο Νεοημερολογίτες καναν τ σχίσμα, ντιστρατευόμενοι στν Α΄ Οκουμενικ Σύνοδο (κα σ λες τς πόμενες!) καί μετά τῶν σχισματικῶν κριθήσεται καί ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς πού συντάσσεται μαζί τούς ἀκολουθούντας τό Νέο Καλενδάριο! 3. Πότε, κατ τν διαστροφ τν λόγων καί τοῦ πνεύματος τῶν γραφομένων το γίου Νικοδήμου το γιορείτου π τν π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶ, λλη Οκουμενικ Σύνοδος ποφάσισε τν λλαγ κα 'μείς δν τ καταλάβαμε, γι ν τήν κολουθήσουμε; 4.λως ντιθέτως, πλθος Πανορθοδόξων Συνόδων, κτός τῆς Α΄ Οκουμενικς, πεφάσισαν τ ντίθετο κα καταδίκασαν ποιαδήποτε μερολογιακ λλαγή! 5. σον φορ  τν Κανόνα το Πάσχα, λοιπόν, τ Πάσχα εναι ρισμένον π ρθόδοξη καί δή Οἰκουμενική Σύνοδο κα χει πικυρωθε π λες τς ἑπόμενες Οκουμενικς Συνόδους κα τς Πανορθόδοξες, κα κανες δν μπορε ν γιορτάζει, ποτε θέλει!.Καὶ, ν τ κάνει, ἀναθεματίζεται, φορίζεται καθαιρεται, ἐάν εἶναι κληρικός! Μέγας ἅγιος Δοσίθεος Ἱεροσολύμων νομάζει, ὅμως, αρεση, χι μόνον τν μετάθεση το Πάσχα, λλ κα τν λλαγν το Καλενδαρίου (ορτολογίου). Τήν θεωρεῖ ὡς ἕνα τῶν μεγάλων θηρίων ἀντικείμενη καί πολέμια τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας! 

---------------------------------------- 


1 σελ. 11.

Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων


Ὁ μοναδικός δρόμος γιά τήν σωτηρία τῶν πιστῶν, κηρυσσομένης τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡ ἀποτείχιση ἀπό τούς αἱρετικούς καί ἡ σύνταξη μέ αὐτούς πού ἀκολουθοῦν "ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη"!

Ὅσοι προτείνουν διαφορετικούς δρόμους, αὐτοσχεδιάζοντας καί κάνοντας ὑποχωρήσεις, πού εἴτε ἀφοροῦν τήν ἑνιαία πίστη, εἴτε τήν συνέχεια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, βρίσκονται ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ὀρθά τονίζει καί ὁ π. Γεώργιος Καψάνης σέ ἄρθρο του στή "Χριστιανική".

Ὁ Μέγας πατήρ Ἀθανάσιος λέγει γιά ὅλους αὐτούς:

"Οἵτινες τήν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν -(δηλ. αὐτό πού κάνουν οἱ διάφοροι Σεραφείμ, Θεοδωρόπουλοι, Γιαννακόπουλοι καί Τρικαμηνάδες διά μέσου τῶν αἰώνων, πού νομίζουν ὅτι εἶναι ἀντιοικουμενιστές...)-, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίας μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν"!

Ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ξεκαθαρίζει τά πράγματα λέγοντας, ὅτι ὅλοι αὐτοί θά κολασθοῦν:

"Πᾶς ἄνθρωπος τό διακρίνειν παρά Θεοῦ εἰληφώς, κολασθήσεται, ἀπείρῳ ποιμένι καί ψευδῆ δόξαν ὡς ἀληθῆ δεξάμενος".1

Ὀφείλουν, λοιπόν, καί οἱ διάφοροι Σεραφείμ καί οἱ Τρικαμηνάδες τῶν ἐσχάτων καιρῶν, πού ἐπιτείνουν τήν σύγχυση, οἱ μέν κοινωνοῦντες εὐθέως μετά τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ δέ οἰκουμενίζοντας ἀκολουθῶντας τό καταδικασθέν Νέον Καλενδάριον, νά ἐναρμονισθοῦν μέ τήν πίστη καί τήν ἑνιαία παράδοση τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά μήν αὐτοσχεδιάζουν, γιατί, κατά τούς θεοφόρους Πατέρες μας, κολάζονται!

Ὁ "Πειραιῶς" Σεραφείμ μέχρι πρότινος συμπροσευχόταν καί μέ τούς Προτεστάντες στόν ἅγιο Ἀνδρέα τῆς Ἀττικῆς!

Κοινωνεῖ δέ ἀκόμη καί σήμερα, πού κόπτεται τάχα γιά τήν ὀρθοδοξία, μέ τούς ἀποστάτες τῆς πίστεως καί τούς κηρύσσοντας φοβερές αἱρέσεις Βαρθολομαῖο, Ζηζιούλα καί Στυλιανό "Αὐστραλίας"!

Ὁ δέ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς ἀκολουθεῖ τήν καινοτομία τοῦ φράγγικου Καλενδαρίου καί κοινωνεῖ μέ τόν Ἀρτέμιο τῆς Σερβίας, πού δέν ἔχει κανένα πρόβλημα νά κοινωνήσει μέ τούς ἐκεῖ ἀποστάτες Λατινόφρονες "πατριάρχη" Εἰρηναῖο καί τούς "μητροπολίτες" Μπούλοβιτς και Ράντοβιτς, πού εἶναι Οἰκουμενιστές καί Λατινόφρονες, ἀρκεῖ νά τόν ἀναγνωρίσουν καί νά τόν ἀποκαταστήσουν στήν ἐπισκοπή του!2

Γιά τούς τοιούτους ἰσχύει, λοιπόν, κατ' ἐξοχήν τό: "Πᾶς ἄνθρωπος τό διακρίνειν παρά Θεοῦ εἰληφώς, κολασθήσεται, ἀπείρῳ ποιμένι καί ψευδῆ δόξαν ὡς ἀληθῆ δεξάμενος".3

----------------------------------------

1 ΒΕΠΕΣ 2, Πρός Ἐφεσίους, σελ. 291.

2 "Σχετικ μ τν πρόσκληση μετ τν φετιν συνεδρίαση εραρχίας, (Μάϊος 2012), ν «μετανοήσει», ν δεχτε δηλαδ τς ντικανονικς ποφάσεις κα ς μοναχς πλέον ν παχθε σ κάποιον πίσκοπό τς Σερβικς κκλησίας, ναφέρθηκε στ συνάντηση πο εχε μ τν Πατριάρχη Σερβίας κ. Ερηναο πέρυσι, κα το γνωστοποίησε πώς ο διαπραγματεύσεις μπορον ν γίνονται μόνο μ τν προϋπόθεση ν τν δεχτον ς πίσκοπο Ράσκας κα Πριζρένης. Μετ τν συνάντηση ατ δν πρχε λλη παφ οτε ρθε κανένα μήνυμα π τν λλη πλευρά. Κα πρόσθεσε πς μερικο πίσκοποί της Σερβικς κκλησίας δν παύουν ν διαδίδουν ναλήθειες κα συκοφαντίες. νόψει κα λλων μέτρων ες βάρος του, πο προανήγγειλε ερ Σύνοδος, Μητροπολίτης ρτέμιος σχολίασε πς δν πρόκειται ν δεχτε ποιες λλες ντικανονικς ποφάσεις κολουθήσουν".
http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/06/blogσpost_5098.html


3 ΒΕΠΕΣ 2, Πρός Ἐφεσίους, σελ. 291.