Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων


Ὁ μοναδικός δρόμος γιά τήν σωτηρία τῶν πιστῶν, κηρυσσομένης τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡ ἀποτείχιση ἀπό τούς αἱρετικούς καί ἡ σύνταξη μέ αὐτούς πού ἀκολουθοῦν "ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη"!

Ὅσοι προτείνουν διαφορετικούς δρόμους, αὐτοσχεδιάζοντας καί κάνοντας ὑποχωρήσεις, πού εἴτε ἀφοροῦν τήν ἑνιαία πίστη, εἴτε τήν συνέχεια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, βρίσκονται ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ὀρθά τονίζει καί ὁ π. Γεώργιος Καψάνης σέ ἄρθρο του στή "Χριστιανική".

Ὁ Μέγας πατήρ Ἀθανάσιος λέγει γιά ὅλους αὐτούς:

"Οἵτινες τήν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν -(δηλ. αὐτό πού κάνουν οἱ διάφοροι Σεραφείμ, Θεοδωρόπουλοι, Γιαννακόπουλοι καί Τρικαμηνάδες διά μέσου τῶν αἰώνων, πού νομίζουν ὅτι εἶναι ἀντιοικουμενιστές...)-, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίας μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν"!

Ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ξεκαθαρίζει τά πράγματα λέγοντας, ὅτι ὅλοι αὐτοί θά κολασθοῦν:

"Πᾶς ἄνθρωπος τό διακρίνειν παρά Θεοῦ εἰληφώς, κολασθήσεται, ἀπείρῳ ποιμένι καί ψευδῆ δόξαν ὡς ἀληθῆ δεξάμενος".1

Ὀφείλουν, λοιπόν, καί οἱ διάφοροι Σεραφείμ καί οἱ Τρικαμηνάδες τῶν ἐσχάτων καιρῶν, πού ἐπιτείνουν τήν σύγχυση, οἱ μέν κοινωνοῦντες εὐθέως μετά τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ δέ οἰκουμενίζοντας ἀκολουθῶντας τό καταδικασθέν Νέον Καλενδάριον, νά ἐναρμονισθοῦν μέ τήν πίστη καί τήν ἑνιαία παράδοση τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά μήν αὐτοσχεδιάζουν, γιατί, κατά τούς θεοφόρους Πατέρες μας, κολάζονται!

Ὁ "Πειραιῶς" Σεραφείμ μέχρι πρότινος συμπροσευχόταν καί μέ τούς Προτεστάντες στόν ἅγιο Ἀνδρέα τῆς Ἀττικῆς!

Κοινωνεῖ δέ ἀκόμη καί σήμερα, πού κόπτεται τάχα γιά τήν ὀρθοδοξία, μέ τούς ἀποστάτες τῆς πίστεως καί τούς κηρύσσοντας φοβερές αἱρέσεις Βαρθολομαῖο, Ζηζιούλα καί Στυλιανό "Αὐστραλίας"!

Ὁ δέ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς ἀκολουθεῖ τήν καινοτομία τοῦ φράγγικου Καλενδαρίου καί κοινωνεῖ μέ τόν Ἀρτέμιο τῆς Σερβίας, πού δέν ἔχει κανένα πρόβλημα νά κοινωνήσει μέ τούς ἐκεῖ ἀποστάτες Λατινόφρονες "πατριάρχη" Εἰρηναῖο καί τούς "μητροπολίτες" Μπούλοβιτς και Ράντοβιτς, πού εἶναι Οἰκουμενιστές καί Λατινόφρονες, ἀρκεῖ νά τόν ἀναγνωρίσουν καί νά τόν ἀποκαταστήσουν στήν ἐπισκοπή του!2

Γιά τούς τοιούτους ἰσχύει, λοιπόν, κατ' ἐξοχήν τό: "Πᾶς ἄνθρωπος τό διακρίνειν παρά Θεοῦ εἰληφώς, κολασθήσεται, ἀπείρῳ ποιμένι καί ψευδῆ δόξαν ὡς ἀληθῆ δεξάμενος".3

----------------------------------------

1 ΒΕΠΕΣ 2, Πρός Ἐφεσίους, σελ. 291.

2 "Σχετικ μ τν πρόσκληση μετ τν φετιν συνεδρίαση εραρχίας, (Μάϊος 2012), ν «μετανοήσει», ν δεχτε δηλαδ τς ντικανονικς ποφάσεις κα ς μοναχς πλέον ν παχθε σ κάποιον πίσκοπό τς Σερβικς κκλησίας, ναφέρθηκε στ συνάντηση πο εχε μ τν Πατριάρχη Σερβίας κ. Ερηναο πέρυσι, κα το γνωστοποίησε πώς ο διαπραγματεύσεις μπορον ν γίνονται μόνο μ τν προϋπόθεση ν τν δεχτον ς πίσκοπο Ράσκας κα Πριζρένης. Μετ τν συνάντηση ατ δν πρχε λλη παφ οτε ρθε κανένα μήνυμα π τν λλη πλευρά. Κα πρόσθεσε πς μερικο πίσκοποί της Σερβικς κκλησίας δν παύουν ν διαδίδουν ναλήθειες κα συκοφαντίες. νόψει κα λλων μέτρων ες βάρος του, πο προανήγγειλε ερ Σύνοδος, Μητροπολίτης ρτέμιος σχολίασε πς δν πρόκειται ν δεχτε ποιες λλες ντικανονικς ποφάσεις κολουθήσουν".
http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/06/blogσpost_5098.html


3 ΒΕΠΕΣ 2, Πρός Ἐφεσίους, σελ. 291.

Δεν υπάρχουν σχόλια: