Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Γνωμοδότηση γιά τήν νομιμότητα καί τήν σκοπιμότητα τῆς καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους Λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν

Λόγῳ παρανοήσεων σέ ἀρκετούς γιά τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς ΚΥΑπού ἀπαγορεύει τήν τέλεση κάθε εἴδους Λειτουργιῶν καί ἱεροπραξίαςθά ἦταν σκόπιμο νά συμπεριλάβουμε ἐδῶ ἀρχικά τό ἀκριβές ἐπίμαχο κείμενό της: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ Ἔχοντας ὑπόψη: 1.Τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου πρώτου τῆς ἀπό 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί πε-ριορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ» (Α’ 42) καί ἰδίως τῆς περίπτω-σης στ’ τῆς παραγράφου 2 καί τῆς παραγράφου 4 αὐτοῦ….. ἀποφασίζουμε: Ἄρθρο μόνο 1.Τήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καί κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καί ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καί παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λπ.) κάθε δόγματος καί θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καί χωρητικότητάς τους, στό σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιά προληπτικούς λόγους δημόσιας ὑγείας καί γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως καί 30.3.2020, …
Πρόσφατες αναρτήσεις

Ἡ ἕνωση μέ τούς Φράγγους ἔγινε τό 1965. Κατά τούς Κανόνες καί τούς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐκπίπτουν τῆς Πίστεως, τῆς ἐπισκοπῆς καί τοῦ κλήρου οἱ Λατινόφρονες. Ἡ αἵρεση χωρίζει κάθε ἄνθρωπο ἀπό τήν Ἐκκλησία κατά τήν Αγία Ζ΄ Ο'ικουμενική Σύνοδο.. Ἡ καινοφανής αἵρεση, ὅτι ὅποιος ἐκπίπτει τῆς πίστεως δέν ἐκπίπτει, τάχα, καί τῆς ἱερωσύνης. Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία" τῶν Νεοημερολογιτῶν.

Ὅταν ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει στό Ἱερόν Πηδάλιον “ὅτι τά περισσότερα ἐπιτίμια, τά ὑπό τῶν Κανόνων διοριζόμενα, τρίτου προσώπου ὄντα, προστακτικοῦ μή παρόντος, ἐξ ἀνάγκης χρειάζονται καί β΄ πρόσωπον παρόν (ὅπερ ἐστίν ἡ σύνοδος), διά νά ἐνεργηθοῦν καί ὅρα καί τήν ὑποσημείωσιν τοῦ γ΄ ἀποστολικοῦ” (σελ. λθ΄, “Ὅτι παρά πάντων πρέπει νά φυλάττωνται οἱ θεῖοι Κανόνες ἀπαρασάλευτοι”. Πηδάλιον, Θεσσαλονίκη 1982), καί στήν ὑποσ. 2 τοῦ γ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος “τά ἐπιτίμια ὁποῦ διορίζουν οἱ Κανόνες, ἤγουν τό καθαιρείσθω, τό ἀφοριζέσθω, καί τό ἀνάθεμα ἔστω, αὐτά, κατά τήν γραμματικήν τέχνην, εἶναι γ΄ προσώπου προστακτικοῦ, μή παρόντος. Εἰς τό ὁποῖον, διά νά μεταδοθῇ ἡ προσταγή αὕτη, ἐξ ἀνάγκης χρειάζεται νά ᾖναι β΄ πρόσωπον παρόν. Τό ἐξηγῶ καλλιώτερα. Οἱ Κανόνες προστάζουσι τήν σύνοδον τῶν ζώντων Ἐπισκόπων, νά καθαίρουν τούς ἱερεῖς ἤ νά ἀφορίζουν, ἤ νά ἀναθεματίζουν τούς λαϊκούς, ὁποῦ παραβαίνουν τού Κανόνας. Ὅμως, ἄν ἡ σύνοδος δέν ἐνεργήσῃ ἐμπράκτως τήν καθαίρεσιν τῶν ἱερ…

Κήρυγμα ἀναλυτικό γιά τήν ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί πῶς ἔγιναν δεκτοί κάποιοι ἀπό τούς Εἰκονομάχους

https://www.facebook.com/100000377264472/videos/2075746195781269/

Το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρησκευτικού Νομικού προσώπου είναι θέμα καθαρά διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων Πίστεως. Το κράτος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες οργανώνονται οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις. Στους Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες δεν δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα Δημοσίου Δικαίου. Παρέχει όμως στούς Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες την δυνατότητα οργάνωσης ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου των διαφόρων Ιερών Μονών και Ναών ή της Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Μέχρι τώρα οργανώνονταν με τις μορφές του σωματείου οι Ενορίες και με την μορφή της Εταιρείας του Αστικού Κώδικα οι Ιερές Μονές. Τώρα το κράτος παρέχει την δυνατότητα σε σοβαρά οργανωμένες θρησκευτικές οργανώσεις να περιβληθούν τον τύπο του Εκκλησιαστικού Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι. Το Τμήμα αυτό δεν υπάρχει. Υπήρξε για κάποιο μικρό χρονικό διάστη…

Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν". Ἡ αἵρεση χωρίζει πάντα ἄνθρωπον ἀπό τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν"

" Ἡ αἵρεσις χωρίζει πάντα ἄνθρωπον ἀπό τῆς Ἐκκλησίας" 
Ἡ ἁγία Σύνοδος (Ζ΄ Οἰκουμενική) εἶπεν:
"Τοῦτο εὔδηλόν ἐστιν"
Οἱ ψευδεπίσκοποι καὶ ψευδοποιμένες τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ἀποτελοῦν τὴν λεγομένην Φαινομένην Ἐκκλησίαν, κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεολόγον. Καὶ ὀρθῶς τὸ διευκρινίζει ὁ Μέγας ἐν Θεολόγοις, καθότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι -καὶ οὔτε εἶναι- οὔτε θρόνων, οὔτε κυρίως τρόπων διάδοχοι, καὶ οὔτε εἶναι φορεῖς τῆς ἅπαξ τοῖς Ἁγίοις παραδοθείσης Πίστεως. Ἕνας τέτοιος, λοιπόν, ψευδεπίσκοπος δὲν δύναται ποτὲ νὰ ἐνεργεῖ ἐν ὀνόματι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καὶ ἐὰν ὑποθέσουμε, ὅτι οἱ πρῶτοι κηρύξαντες τὴν αἵρεσιν ἔσχον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τὴν διαδοχὴν καὶ τὴν Χάριν, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον! Οἱ διάδοχοι, ὅμως, αὐτῶν παρέλαβαν αἱρετικὴν πίστιν καὶ ψευδῆ διδασκαλίαν ἀπὸ τοὺς ψευδεπισκόπους αὐτούς, καὶ ἑπομένως δὲν εἶναι φορεῖς τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, οὔτε φορεῖς τῆς ἀποστολικότητος τῆς διαδοχῆς.
Εἶ…