Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Ἀναίρεση τῶν διαστροφικών ὡς πρός τό Ἑορτολόγιο τῆς Έκκλησίας σοφισμάτων τοῦ π. Τρικαμηνᾶ

     Γράφει ἀπερισκέπτως καί διαστρέφοντας τούς λόγους τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Νικοδήμου ὁ ἀκολουθῶν τήν αἵρεσιν τοῦ ἀναθεματισθέντος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Νέου Καλενδαρίου π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς:

"Γιά σᾶς, λοιπόν, σχίσμα ἔκανε αὐτός πού ἄλλαξε τό ἡμερολόγιο καί τήν 10η Μαρτίου τήν ὀνόμασε 23η Μαρτίου. Ὁ ἅγ. Νικόδημος ὅμως ἀναφέρει ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἁμάρτημα, ἀλλά τό νά χωρισθῆ κάποιος χάριν τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία καί τήν Σύνοδο. Αὐτό μάλιστα ἀναφέρει χαρακτηριστικά «εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον καί κατηγορίας ἄξιον καί πολλήν ἔχει τήν κόλασιν καί τιμωρίαν».

Τό σχίσμα λοιπόν κατά τόν ἅγ. Νικόδημο, τόν Μ. Βασίλειο καί ὅλους τούς ἄλλους Ἁγίους ἔχει τήν ἔννοια τοῦ χωρισμοῦ ἀπό τήν Σύνοδο γιά θέματα ἰάσιμα, στά ὁποῖα ὁ ἅγ. Νικόδημος συγκαταλέγει καί τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου. Στήν πρώτη ὑποσημείωσι μάλιστα τοῦ Α΄ Κανόνος τοῦ Μ. Βασιλείου δίδει ἕνα πλέον ἁπλό καί πασίδηλο ὁρισμό, τόν ὁποῖο δύνανται νά κατανοήσουν καί τά νήπια. Ἀναφέρει λοιπόν τά ἑξῆς: «Τό σχίσμα κακῶς διαμένον, γίνεται αἵρεσις, ἤ καταφέρεται εἰς αἵρεσιν, εἰ καί τούς Σχισματικούς κυρίως, οὐχ ἡ διάφορος πίστις ποιεῖ, ἀλλ’ ἡ διαρρηχθεῖσα τῆς κοινωνίας συντροφία».

Πρέπει λοιπόν νά μᾶς ἀναφέρετε ποιός διέρρηξε τήν «συντροφία» τῆς κοινωνίας γιά κάτι πού ὁ ἅγ. Νικόδημος δέν θεωρεῖ ἁμάρτημα, ἀναφέροντας μάλιστα ὡς παράδειγμα ὄχι τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου μόνο, ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ Πασχαλίου.

Λέγει χαρακτηριστικά ἑρμηνεύοντας τόν ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο: «...τό νά νηστεύσῃ τινάς καί τό νά κάμῃ Πάσχα εἰς τοῦτον τόν καιρόν ἤ εἰς ἐκεῖνον, μετά τήν εἰκοστήν πρώτην τοῦ Μαρτίου, θετέον, ὡς κάμνομεν ἡμεῖς οἱ Γραικοί, ἤ μετά τήν ἑνδεκάτην Μαρτίου, ὡς κάμνουσιν οἱ Λατῖνοι, τοῦτο δέν εἶναι ἔγκλημα».

Γιά τούς Παλαιοημερολογίτες ὅμως σχίσμα δέν ἀποτελεῖ «ἡ διαρρηχθεῖσα τῆς κοινωνίας συντροφία», οὔτε ὁ χωρισμός ἀπό τήν Σύνοδο καί τίς ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες, ἀλλά ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τήν 10η Μαρτίου στήν 23η Μαρτίου. Τό κακό ὅμως δέν ἔφθασε μέχρις ἐδῶ, ἀλλά διέρρηξαν καί τήν μεταξύ των «συντροφία», δηλαδή τήν μεταξύ των ἐκκλησιαστική κοινωνία, δημιουργώντας πολλές παρατάξεις. Τό χειρότερο ἀκόμη εἶναι ὅτι θεωροῦν ὡς αἰτίους αὐτῶν τῶν σχισμάτων τούς Νεοημερολογίτας Οἰκουμενιστές, λέγοντας ὡς δικαιολογία ὅτι, ἄν δέν ἐγίνετο ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, δέν θά ἐδημιουργοῦντο αὐτά τά σχίσματα. Αὐτό χαρακτηριστικά μοῦ τό ἀνέφερε γραπτῶς προσφάτως ἕνας ἁγιορείτης μοναχός, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στούς Ζηλωτές."

Τί προστάσσει ὅμως ἡ Σύνοδος τς ντιοχείας, μ τὸν 1ο Κανόνα της γιά τό αώνιο Πασχάλιο τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἡ Σύνοδος τῆς Ἀντιοχείας καθαιρεῖ ἐκείνους πού θά τολμήσουν νά εἰσαγάγουν νέο πασχάλιο! Γράφω στό παρόν ἄρθρο κτενέστερα γι τν διαστροφ πού κάνει ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνς στ κείμενο το γίου Νικοδήμου στν Ζ΄ ποστολικό Κανόνα, στν ποσημείωση 1, πομονώνοντας φράσεις κα παραθεωρῶντας τ συνολικ κείμενο, ἀλλά καί τό ξεκάθαρο νόημα καί πνεῦμα τοῦ κειμένου τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Νικοδήμου, πο εναι καταπέλτης ναντίον του! Στν συμφωνία του, στόν Ζ΄ Ἀποστολικό Κανόνα, στόν ὁποῖο ἀναφέρεται καί ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς, γράφει γιος Νικόδημος στό Ἱερό Πηδάλιο1 ποστομωτικ γι τος διαστροφες τν λόγων του: "Καθαιρε δ τος ερωμένους, Α΄ ν ντιοχείᾳ τούς μ φυλάττοντας τν περ το Πάσχα ρον τς Α΄ Συνόδου, λλ μετ ουδαίων τοτο πιτελοντας. δ ξ΄ κα πα΄ κα ρζ΄ τς ν Καρθαγένῃ διορίζουν περ τς μέρας το Πάσχα, πότε ν ερίσκεται κα πο ν γράφεται, κα ες τος λλους ν διαλαλται." Δέν εἶναι, λοιπόν, ἔγκλημα "τό νά νηστεύσῃ τινάς καί τό νά κάμῃ Πάσχα εἰς τοῦτον τόν καιρόν ἤ εἰς ἐκεῖνον", ὅπως διαστρεβλωτικά γράφει ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς, τήν στιγμή πού ὁ Α΄ Ἱερός Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου "καθαιρε τος ερωμένους, Α΄ ν ντιοχείᾳ τούς μ φυλάττοντας τν περ το Πάσχα ρον τς Α΄ Συνόδου"; ὅπως γράφει ὁ Μέγας Ἅγιος στήν συμφωνία του στόν Ζ΄ Ἀποστολικόν Κανόνα; Ο Λατῖνοι, μ φυλάσσοντες τούς ρους τς Α΄ Οκουμενικς Συνόδου, συνεορτάζουν καὶ ἐν τοῖς πράγμασι μετ τῶν ουδαίων, ὅταν συμπίπτει τό ψευδοπάσχα τους μέ τό Ἰουδαϊκό! ς ουδαοι σήμερα ννοονται, σύμφωνα μ λους τούς ρμηνευτές, λοι ο αρετικο κα ο Λατῖνοι!

   1. Γενικὰ, πρέπει ν σημειωθεῖ, γι τν ρθ ρμηνεία τῶν θεολογικῶν προβλημάτων, τι, ταν λοι ο Πατέρες συμφωνον στ ντίθετο, γνώμη νς Πατρς, πού μπορε ν εναι διαφορετική, δν ποτελε τν γνώμη τς κκλησίας. Τ consensus Patrum, συμφωνία δηλ. τν γίων Πατέρων, εναι ποψη τς ρθόδοξης κκλησίας. 2. γιος Νικόδημος, στόσο, καί στό ξεκάθαρο πιό πάνω κείμενο τῆς συμφωνίας του στόν Ζ΄ Ἀποστολικό, ἀλλά καί στό ἀναφερόμενο ἀπό τόν τόν π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶ, ἄλλα ἐντελῶς γράφει καί ἐννοεῖ ἀπό αὐτά πού ἐπικαλεῖται διαστρεβλωτικά ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς, γιά νά στηρίξει τίς ἐσφαλμένες ἀπόψεις του: τι, ν Σύνοδος, δηλ. κκλησία σύμπασα, ποφασίσει, (ναφέροντας ρητά τν Α΄ Οκουμενικ Σύνοδο, πού ρισε κα τ Πάσχα!), κα μερικο πιμένουν ν ορτάζουν διαφορετικ κα σ λλους χρόνους, ατο εναι πού κάνουν τ σχῖσμα διαρρηγνύοντας τήν συντροφίαν, τήν κοινωνία δηλ. τῆς ἀγάπης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. ρα ο Νεοημερολογίτες καναν τ σχίσμα, ντιστρατευόμενοι στν Α΄ Οκουμενικ Σύνοδο (κα σ λες τς πόμενες!) καί μετά τῶν σχισματικῶν κριθήσεται καί ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς πού συντάσσεται μαζί τούς ἀκολουθούντας τό Νέο Καλενδάριο! 3. Πότε, κατ τν διαστροφ τν λόγων καί τοῦ πνεύματος τῶν γραφομένων το γίου Νικοδήμου το γιορείτου π τν π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶ, λλη Οκουμενικ Σύνοδος ποφάσισε τν λλαγ κα 'μείς δν τ καταλάβαμε, γι ν τήν κολουθήσουμε; 4.λως ντιθέτως, πλθος Πανορθοδόξων Συνόδων, κτός τῆς Α΄ Οκουμενικς, πεφάσισαν τ ντίθετο κα καταδίκασαν ποιαδήποτε μερολογιακ λλαγή! 5. σον φορ  τν Κανόνα το Πάσχα, λοιπόν, τ Πάσχα εναι ρισμένον π ρθόδοξη καί δή Οἰκουμενική Σύνοδο κα χει πικυρωθε π λες τς ἑπόμενες Οκουμενικς Συνόδους κα τς Πανορθόδοξες, κα κανες δν μπορε ν γιορτάζει, ποτε θέλει!.Καὶ, ν τ κάνει, ἀναθεματίζεται, φορίζεται καθαιρεται, ἐάν εἶναι κληρικός! Μέγας ἅγιος Δοσίθεος Ἱεροσολύμων νομάζει, ὅμως, αρεση, χι μόνον τν μετάθεση το Πάσχα, λλ κα τν λλαγν το Καλενδαρίου (ορτολογίου). Τήν θεωρεῖ ὡς ἕνα τῶν μεγάλων θηρίων ἀντικείμενη καί πολέμια τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας! 

---------------------------------------- 


1 σελ. 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου