Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 6, 2019

Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν". Ἡ αἵρεση χωρίζει πάντα ἄνθρωπον ἀπό τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν" " Ἡ αἵρεσις χωρίζει πάντα ἄνθρωπον ἀπό τῆς Ἐκκλησίας"  Ἡ ἁγία Σύνοδος (Ζ΄ Οἰκουμενική) εἶπεν: "Τοῦτο εὔδηλόν ἐστιν" Οἱ ψευδεπίσκοποι καὶ ψευδοποιμένες τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ἀποτελοῦν τὴν λεγομένην Φαινομένην Ἐκκλησίαν, κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεολόγον. Καὶ ὀρθῶς τὸ διευκρινίζει ὁ Μέγας ἐν Θεολόγοις, καθότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι -καὶ οὔτε εἶναι- οὔτε θρόνων, οὔτε κυρίως τρόπων διάδοχοι, καὶ οὔτε εἶναι φορεῖς τῆς ἅπαξ τοῖς Ἁγίοις παραδοθείσης Πίστεως. Ἕνας τέτοιος, λοιπόν, ψευδεπίσκοπος δὲν δύναται ποτὲ νὰ ἐνεργεῖ ἐν ὀνόματι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καὶ ἐὰν ὑποθέσουμε, ὅτι οἱ πρῶτοι κηρύξαντες τὴν αἵρεσιν ἔσχον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τὴν διαδοχὴν καὶ τὴν Χάριν, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον! Οἱ διάδοχοι, ὅμως, αὐτῶν παρέλαβαν αἱρετικὴν πίστιν καὶ ψευδῆ διδασκαλίαν ἀπὸ τοὺς ψευδεπισκόπους αὐτούς, καὶ ἑπομένως δὲν εἶναι φορεῖς τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, οὔτε φορεῖς τῆς ἀποστολικότητος