Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 5, 2016

Καταδικασμένος ό Οίκουμενισμός ἀπό την ἁγίαν Ε΄ Οίκουμενικήν Σύνοδον

Ὁ Ο ἰ κουμενισμός ε ἶ ναι καταδικασμένη α ἵ ρεση ἀ πό τήν ἁ γίαν Ε΄ Ο ἰ κουμενικήν Σύνοδον καί τούς θεοφόρους Πατέρες  ὑπό πατρός Νικολάου Δημαρᾶ,    ( μ έ βάση κείμενα τοῦ γέροντος Αὐγουστίνου Ἁγιοβασιλειάτου καί τῆς φιλορθοδόξου Ἑνώσεως "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος")        Α ἵ ρεση ε ἶ ναι "τ ὸ ἔ ν τινι παρεκκλίναι τ ῶ ν κειμένων ἡ μ ῖ ν δογμάτων, περ ὶ τ ῆ ς ὀ ρθ ῆ ς πίστεως" κατ ὰ τ ὸ ν Μ. Βασίλειον.       Ὁ κηρυσσόμενος Ο ἰ κουμενισμ ὸ ς ε ἶ ναι μεγίστη α ἵ ρεσις, ἐ πειδή μέ τήν α ἵ ρεση α ὐ τή ἀ νατρέπεται ἡ Πίστις στ ὴ ν Μίαν Ἁ γίαν Καθολικ ὴ ν κα ὶ Ἀ ποστολικ ὴ ν Ἐ κκλησίαν καί ἀνατρέπεται τό μυστήριον τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ .        Α ὐ τ ὸ δ ὲ ν κήρυξαν μέ λόγους καί μέ ἔ ργα ο ἱ ἀ ποστάτες Ἀ θηναγορας, Δημήτριος κα ὶ Βαρθολομα ῖ ος ἐ πανειλημμένως καί συστηματικά κα ὶ ὄ χι σποραδικά, ὅ πως συσκοτίζαν τ ὴ ν ἀ λήθεια ο ἱ μοναχοί