Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 28, 2014

Ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου τῶν Λατινοφρόνων ἐπισκόπων κατά τόν Μέγαν Μᾶρκον τόν Εὐγενικόν

"Ἅγιοι Κολλυβάδες” Δεκέμβριος 19 97 - Ἰανουάριος 1998 Στοιχεῖα συμφώνως τῷ Νόμῳ : Ἰδιοκτήτης , ἐκδότης , διευθυντής : π. Νικόλαος Δημαρᾶς Δρ. Ν. Διεύθυνσις : Βαρδακουλᾶ 47, πάροδος 3, 30300 Ναύπακτος . Τηλ.: 0634/31805 - 22179 Ὑπεύθυνος τυπογραφείου : Σανιδᾶς Κωνσταντῖνος Ἰωαννίνων 6, Μοσχᾶτον Ἐκδίδεται κάθε μῆνα. ἀριθμός φύλλου : 12. ἔτος ἐκδόσεως : 3ον ( Τιμή φύ λλου τυπογραφείου : δραχμα ί 50).     Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ διδασκαλία του περί διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ Λατινόφρονος ἐπισκόπου Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὡς σημεῖον ἀντιλεγόμενον, ἀπεδοκιμάζετο μὲν ἀπὸ τοὺς Λατινόφρονες ἐπισκόπους, ἀλλὰ ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ μετὰ τὴν ψευδένωσιν Φεράρας-Φλωρεντιας. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν συνοδικῶν ἔργασιῶν οἱ ἐχθροί του διέδωσαν, ὅτι παρεφρόνησε, καὶ σύγχρονοί του Λατινόφρονες τὸν ἀπεκαλοῦσαν Ἰούδα καὶ αἱρεσιάρχη... ἐνῶ ταυτοχρόνως ὁ λαὸς τῆς Κωσταντινουπόλεως τὸν ἀνευφημοῦσε ζῶντα ὡς ἅγιον καὶ τὸν προσκαλοῦσε νὰ ἀνέλθη στὸν πατριαρχικὸ θρόνο