Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 10, 2016

Διακοπή μνημοσύνου τῶν κακοδόξων Οἰκουμενιστῶν τοῦ Φαναρίου καί τῶν ἄλλων κοινωνικῶν πρός αὐτούς ἐξ Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν

Μόνον ἀπειλή ἤ καί ἐν τῆ πράξει διακοπή τοῦ μνημοσύνου τῶν κακοδόξων  ψευδοπατριαρχῶν τοῦ ἐσβεσμένου Φαναρίου  καί τῶν ἄλλων κοινωνικῶν πρός αὐτό ἐξ  Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν ὑπό τῶν  Ἁγιορειτῶν Πατέρων; Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ἡμερ.) Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὁμολογητῶν, ὁσίων, ἱεραρχῶν καί μαρτύρων Ἀνοικτή Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων Πρός: Τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, Τούς εἴκοσι καθηγουμένους μετά τῶν συνοδιῶν αὐτῶν, Καί πρός ἐνημέρωσι τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. «…ὡς φιλοπάτορες υἱοί, τήν πατρικήν κληρονομίαν φυλάξωμεν ἀπαρεγχείρητον· μή καταργήσωμεν τόν τόπον ὡς ἡ ἄκαρπος συκῆ· ἀλλά τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν ἀναθεωροῦντες, τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμησώμεθα τήν ΠΙΣΤΙΝ καί τούς ἀγῶνας· ἵνα καί σύν αὐτοῖς τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν». (τροπάριο Λιτῆς ἐκ τῆς ἀσματικῆς ἀκολουθίας τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων.) Σεβαστοί Πατέρες, Μελετήσαντες