Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 15, 2016

Ἡ αἵρεση συνιστᾶ χωρισμόν ἀπό τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας

Ἀ ποδείχθηκε ἐ πανειλημμένως στά προηγούμενα τεύχη τῶν «Ἁγίων Κολλυβάδων» : - ὅ τι ἡ α ἵ ρεση συνιστ ᾶ χωρισμόν ἀ πό το ῦ Θεο ῦ καί τ ῆ ς Ἐ κκλησίας, καί δέν ε ἶ ναι δυνατόν νά τήν ἀ κολουθε ῖ κάποιος καί νά ε ἶ ναι μέ σα στήν Ἐ κκλησία τ ῆ ς Παραδόσεως καί τ ῆ ς ἀ ληθείας, μέσα δηλ. στήν Ὀ ρθόδοξη Ἐ κκλησία ! - ὅ τι καί ἡ α ἵ ρεση το ῦ Ο ἰ κουμενισμο ῦ ε ἶ ναι καταδικασμένη καί ἀ πό τήν Ε΄ Ο ἰ κουμενική Σύνοδο. - ὅ τι ο ἱ ἐ πίσημες καί πανηγυρικές ἑ νώσεις τ ῆ ς Νέας ἐ κκλησίας μέ τούς Μονοφυσίτε ς στό Σαμπεζύ καί μέ τούς Λατίνους στό Μπαλαμάντ συνιστο ῦ ν ἀ πό μόνες τους συνοδικές πράξεις προδοτικές, διάφορες τ ῆ ς α ἱ ρέσεως το ῦ Ο ἰ κουμενισμο ῦ , πού ὁ δηγο ῦ ν, καί κατά τούς α΄ καί β΄ Ἱ ερούς Κανόνες τ ῆ ς Γ΄ Ο ἰ κουμενικ ῆ ς καί κατά τά Πρακτικά τ ῆ ς ἁ γίας Ζ΄ Ο ἰ κου μενικ ῆ ς Συνόδου, σέ ἔ κπτωση ἀ πό τήν Ἱ ερωσύνη καί τήν σωστική χάρη τ ῶ ν Λατινοφρόνων καί τ ῶ ν α ἱ ρετικ ῶ ν καινοτόμων, πού ἀ πό τό 1924 ἀ κολουθο ῦ ν καί τήν βδελυ